Auto Trading Bot - Đánh dấu một năm ra mắt Block Option